Kundinsikt Caroline Andersson

Patienten har bristande inflytande

Caroline Andersson

utredare

Caroline Andersson jobbar på myndigheten Vårdanalys som ska stärka patientperspektivet inom vården.

Svensk sjukvård möter inte kravet att sätta patienten i centrum. Detta ger sämre hälsoresultat och onödiga vårdkostnader.

Enligt svensk lagstiftning ska svensk vård ha ett patientdrivet perspektiv, något som vi misslyckats med. Dagens sjukvård bemöter sällan patienten som unika individer, det finns inte tid att ställa frågor och informationen kring behandlingsalternativ och mediciner är bristfällig. Detta visar undersökningen ”Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård” som den statliga myndigheten Vårdanalys har gjort.
– Idag pratar myndigheter och förtroendevalda väldigt mycket om hur viktigt det är att sätta patienten i centrum. Att jobba patientcentrerat är nästan som ett modeord, men svensk sjukvård är inte patientcentrerad, säger Caroline Andersson, utredare på myndigheten Vårdanalys.

Studiens resultat överraskade Caroline Andersson.
– Med tanke på vår långt gångna it-utveckling med sjukvårdsrådgivning och hjälp med hur du söker vård på nätet trodde jag att resultatet skulle bli annorlunda. Men det visar ju tydligt på att vi måste jobba mer med kommunikationen i det personliga mötet mellan vården och patienten.
En annan kritisk punkt var tid.
– Mötet mellan vården och patienten tycks upplevas som alldeles för kort. Patienter känner inte att det finns tillräckligt med tid för att ställa frågor. Jag tror även vårdens attityd ”vi vet bäst” bidrar till att patienten inte släpps in i vårdprocessen. Ska vården lyckas med att sätta patienten i fokus måste kulturella barriärer rivas, enligt Caroline Andersson.
Sverige hamnade sist i en europisk jämförelse kring hur mycket tid patienter upplever att läkarna ägnar åt dem.

Både svenska och internationella studier visar att patientcentrerad vård har positiva effekter så som bättre hälsa och minskade kostnader på sikt, påpekar Caroline Andersson.
– Sannolikheten att människor följer sina behandlingar ökar om patienten känner sig delaktig i sin egen behandling, menar hon.
Allt för ofta ses  patienter som mottagare av en välfärdsservice snarare än som medaktörer i sin egen vård.
– Dagens samhälle tycks gå mot en ökad individualisering, något som kanske påverkar hur vi ser på vården. Det kan göra att patienten kräver  mer inflytande i vårdprocessen för att vara nöjd.

Idag finns det ingen internationell standard för patientcentrering och studien bestod därför av två steg; först att utveckla ett ramverk för vad patientcentrering är för något och sedan jämföra sjukvården mot detta ramverk. Även om studien gav blandat resultat går det tydligt att se tre punkter där svensk sjukvård brister:

  • Patienter känner inte att de blir inbjudna till att vara medaktörer i vården. Bristfällig information och utbildning kring behandlingar och mediciner är exempel på problem.
  • Sjukvården brister ofta i att möta patientens individuella behov, värderingar och preferenser.
  • Bristande samordning och samverkan mellan vårdgivare påverkar patientens upplevda vårdkvalitet negativt.

Myndigheten för vårdanalys tillsattes av regeringen 2011 för att stärka patientperspektivet. Svensk lagstiftning har ett tydligt patientperspektiv men det är få patienter, och vårdgivare, som vet detta.
– Trots att vår lagstiftning tydligt lyfter dessa värden har vi en lång väg kvar tills lagen får genomslagskraft. Vår uppgift är att sprida studiens resultat och i höst kommer vi samla olika vårdaktörer och jobba vidare med patientcentreringsfrågan, säger Caroline Andersson.

Vill du veta mer om hur vården kan bli patientcentrerad? Kom på Transformator Designs frukostseminarium den 19 april kl. 07:45-09:15 och lyssna på Kajsa Westling, Sll, prata om varför patientperspektivet är viktigt. Frukosten avslutas med att Gustav Gullberg, kundansvarig för vård och hälsa på Transformator Design, berättar om sjukrådgivningstjänsten tolk, som samskapades tillsammans med målgruppen. Mejla intresse till emma.patel@transformator design.se

Taggar