Metoder Andreij Nylander

Lab Jam med Läkare utan gränser

Andreij Nylander

Senior serrvicedesigner

Med servicedesign fokuserar man på de relevanta problemen och idéerna och kan på så sätt i högre utsträckning verkligen förbättra människors liv.

”Saving Lives, alleviate suffering” (rädda liv och lindra lidande).  Inledningen på Läkare utan gränsers Lab Jam är oerhört stark.
Det är lätt att förstå varför Läkare utan gränser är en av världens mest framstående humanitära hjälporganisation. Genom sin neutralitetsprincip (politiskt och religiöst obunden), har de möjligheten att rädda liv och hjälpa individer i konfliktområde. På båda sidor, har de skapat sig en stark röst för att föra fram utsatta människors talan i krisdrabbade områden och 1999 tilldelades de Nobels fredspris. Men även om Läkare utan gränser redan gör ett otroligt arbete i de länder de är verksamma i så kan deras verksamhet bli ännu bättre och de bjöd därför in mig att delta på en workshop som de organiserade ihop med PIEp och Designhögskolan vid Umeå universitet.

Läkare utan gränser har på senare tid arbetat med innovationsprojekt i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett mer kreativt förhållningssätt till problem de ställs inför, både ute i fält och på hemmaplan. Denna workshop syftade på att öka kunskapen inom området innovation samt att få nya infallsvinklar och idéer. Det övergripande temat för workshopen var ”Hur kan vi förbättra den logistiska stödfunktionen från högkvarter till fält?”.

Vi delades in i två grupper, vardera grupp med mycket blandad spetskompetens; kommunikation, verksamhetsutveckling, teknisk logistik och katastrofhjälp, mjukvaruutveckling, volontärer som varit i fält osv. Ericsson Response, Avalon Innovations m. fl. fanns på plats. I en och en halv dag arbetade vi intensivt med att grundligt definiera och kontextualisera problem för att sedan komma fram till koncept och rekommendationer på hur problemen skulle kunna lösas. Problemområden som vi arbetade fram och valde att fokusera på handlade bl. a. om:

  • Hantering av kvalitativ information och relevans i svar på förfrågningar.
  • Debriefing – överföring och spridning av information internt vid fält då fältarbetare avlöser varandra.
  • Svag infrastruktur kring kommunikation generellt, långsamt Internet, låg tillgänglighet och dålig mottagning, elavbrott, svårt att få tag i reservdelar o.s.v.
  • Hantering av mängden data och ämnesområden av information som skickas mellan Läkare utan gränsers medarbetare och intressenter.

Vår grupp tog fram ett koncept som fokuserade på hur supportkedjan för ökat stöd i fält kan optimeras, samt hur man kan minska mängden frågor (och därmed effektivisera begränsade resurser som tid och arbetstimmar) genom ökat samarbete och kunskapsöverföring.

Den andra gruppen lyfte upp liknande problematik och valde att fokusera på problem som anknyter till den höga omsättningen av medarbetare i fält. De tog fram idén att skapa en plattform för trygghet och tillit, mellan kollegor i fält, men också på organisationsnivå mellan fält och högkvarter.

Även om resultaten inte var prio ett dessa två dagar (det viktiga var att definiera problemområden att prioritera för framtida utveckling, samt involvering/samarbete mellan oss olika aktörer), är det oerhört rogivande att efter så begränsad tid kunna kartlägga vad som är relevant och ta fram ett visuellt koncept med underbyggt material som väcker tankar och förståelse. Service design är verkligen ett oerhört starkt verktyg som underlättar processen dit, oavsett om det handlar om att utveckla en specifik tjänst eller förbättra förutsättningen att lindra lidande och rädda liv.

Taggar