Kapacitetsbyggande Andreij Nylander

Hur kan vi få en estetisk och normkritisk approach inom vården?

Andreij Nylander

Senior serrvicedesigner

Med servicedesign fokuserar man på de relevanta problemen och idéerna och kan på så sätt i högre utsträckning verkligen förbättra människors liv.

Bemötande, miljö och upplevelsen som helhet är väldigt viktig inom vården. Därför tas det nu fram en estetisk driven genus- och normkritisk metod för servicedesign, som på sikt ska leda till bättre vårdupplevelser.

Idag prioriterar organisationen på många sjukhus främst funktionella behov och inte patientens upplevelse av vården. Estetik, d.v.s. kroppslig upplevelse, får en underordnad roll inom både vård och servicedesign. Detta trots att man idag vet att både miljö och bemötande är väldigt viktigt i en persons tillfrisknade. För att undersöka detta sökte en forskargrupp från Konstfack stöd från Vinnova för att ta fram en estetisk driven genus- och normkritisk metod för servicedesign.

I arbetgruppen ingår Cheryl Akner-Koler, PhD, professor inom estetik på Konstfack, och Cristine Sundbom som är industridesigner/forskare och har erfarenhet av att arbeta med genusfrågor i designprocessen. Samarbetspartners är Transformator Design, med Andreij Nylander, senior servicedesigner, samt Experio Lab och Björn Hansell, utvecklingsläkare vid medicinkliniken på Arvika Sjukhus och delaktig i Experio Lab. Vinnova tyckte att gruppsammansättning var väldigt intressant och godkände därför en förstudie som förhoppningsvis kan leda till en två års-finansiering.

Tanken är att metodutvecklingen ska testas och växa fram i verklig miljö. I förstudien har vi börjat med att titta närmare på utskrivningsprocessen på Arvika sjukhus. Genom att arbeta normkritiskt med estetiska metoder synliggör vi områden som inte prioriteras inom vården idag, t. ex. patientupplevelsen. Det saknas idag medvetenhet om att genusnormer påverkar vilka områden vi väljer att prioritera. Inom vården så har teknikintensiv vård högre status än patientnära vård, som t ex äldrevård. Detta påverkar alla patienter oavsett kön.

Bilden är tagen från en involverande workshop.

Genom att bryta genusnormer som skapar en ojämlik vårdupplevelse, kan vi påbörja processen att se unika behov bortom kön och ålder m.m. Det är lätt att glömma bort att genusnormer kan bidra till att skapa olika förutsättningar. Exempelvis vet vi att män får dyrare mediciner än kvinnor och att det saknas kunskap kring symtom för kvinnor med t. ex. hjärtinfarkt. Att vara normkritisk är inte alltid lätt, även om det är viktigt om vi vill skapa en jämlik vård.

– Vi som arbetar på Transformator Design  är en väldigt homogen grupp. Även om vi alltid försöker att tänka på att vara normkritiska så saknas det konkreta verktyg. Eftersom vi jobbar mycket med offentlig sektor gäller det att vi designar för mångfald, säger Andreij Nylander, senior servicedesigner, Transformator Design.

Andreij menar att det är väldigt viktigt att tänka normkritiskt när man som servicedesigner väljer respondenter.

– Oftast får vi listor av våra uppdragsgivare och då gäller det att även våra uppdragsgivare, inte bara vi, tänker normkritiskt.

Genom att belysa normer uppmärksammar vi utmaningar som tidigare inte var tydliga och kan på så sätt skapa möjligheter för innovativa tjänstedesignlösningar.

– Det är lätt att fastna i existerande roller och miljöer och i förlängningen finns risk att sluta se utanför boxen. Att tänka längre än sin egen sfär är oerhört viktigt vid behovsdriven samhällsinnovation. Endast då kan vi utnyttja allas kompetenser på bästa sätt.

Idag finns det genus-, norm- och estetikverktyg men att sammanfoga dessa tillsammans med tjänstedesign är helt nytt.

– För att kunna skapa en ny metod utifrån tjänstedesignprinciper måste vi samutveckla den med målgruppen, och i detta fall med äldre kvinnliga patienter samt medarbetare på Arvika sjukhus. Detta gör vi tillsammans med Experio Lab.

Workshop och samutveckling med målgruppen. 

I processen med att förbättra utskrivningen utifrån ett normkritiskt och estetiskt förhållningssätt ingår det observationsstudier, taktila laborationer, djupintervjuer (både med patienter och medarbetare) samt involverande workshops. Projektet ska i genomförandefasen leda till nya servicedesignmetoder som kan förbättra kundupplevelsen i vården och därmed blir legitimerad. Om detta blir verklighet och Vinnova bestämmer sig att fortsätta att finansiera projektet kommer vi att vidareutveckla och explorera metoden. Sedan återstår det att implementera metoden genom spridning och kommunikation.

Detta är projektteamet:

Cheryl Akner-Koler, projektledare, professor PhD inom estetik på Konstfack som har drivit multidisciplinära projekt med stöd från Vetenskapsrådet. Hon har utvecklat estetiskt drivna formgivningsprocesser som kommer att användas i projektet och har erfarenhet av att kombinera estetisk process med genuskritiska designmetoder.

Cristine Sundbom, industridesigner/forskare på Konstfack, arbetsgruppsledare och ansvarig för estetiskt driven normkritisk metodutveckling som baseras på hennes tidigare designprojekt.

Björn Hansell, utvecklingsläkare vid medicinkliniken i Arvika och Experio Lab och kommer att vara lokal samordnare samt medicinsk expert.

Andreij Nylander, senior servicedesigner på Transformator Design, driver servicedesignmetodik-utvecklingen samt tar fram kund- och verksamhetsoptimala lösningar baserat på idégenerering, samutveckling, konceptualisering i en kundcentrerad kreativ process.

Taggar