Metoder Helena Kraff & Eva Maria Jernsand

Att designa medskapande

Helena Kraff & Eva Maria Jernsand

driver Kangeri

Helena Kraff och Eva Maria Jernsand driver Kangeri där design- och varumärkeskunskap vävs samman. Allra helst fokuserar de på områden som ligger de extra varmt om hjärtat, tjänstedesign och platsvarumärke. Genom tjänstedesignmetoder kan kommuner tillsammans med invånare, näringsliv och föreningar skapa ett starkt varumärke.

Design är holistiskt samtidigt som det är brukarorienterat – det är ett av skälen till att vi anser att designprocessen och tjänstedesignmetoder fungerar för samhällsförändring och platsvarumärkesarbete. Men när det inte längre handlar om specifika produkter eller tjänster utan om identitet, visioner och scenarion, förändras designerns roll till att designa och leda processer.

Det borde vara naturligt att medborgarna involveras i utvecklingen av en kommun. När de tillåts bli medskapare får vi in en ovärderlig förstahandskunskap om hur de använder kommunen i sin vardag. De upplever styrkor och svagheter och ser möjligheter till förbättring – det är de som är experterna! På samma sätt bör exempelvis kulturföretagaren och den som brukar kultur vara med i projekt som berör utveckling av de kulturella och kreativa näringarna (KKN), annars får projekten ingen förankring. Det är svårt att engagera människor i efterhand och när beslut fattas ovanför våra huvuden finns en risk att resultaten saknar igenkänning och äkthet.

När användaren involveras blir designprocessens upplägg och flöde allt viktigare. Man kan tala om design av medskapandeprocesser eller design av designprocessen. Det behövs en strategi för vilka aktörer som ska involveras och när de ska komma in. Det handlar också om på vilket sätt de involveras – vilka verktyg och metoder som är lämpliga. I vår designprocess stannar vi inte vid att bjuda in användaren till diskussion. Fokus ligger istället på att bygga upp en kreativ process och ett klimat dit användaren bjuds in för att vara en aktiv medskapare.

Det finns en rad kreativa metoder för att nå medskapande. Visualisering har en central roll, inte bara för designern utan även för användaren. Designer har sedan länge använt sig av skiss och prototyp för att få en förståelse för en produkt eller en tjänst. I skissandet upptäcks problem såväl som nya möjligheter och utifrån en skiss föds nya idéer som kan ta projektet i nya riktningar. I våra workshops bjuder vi in en grupp användare som utifrån en frågeställning eller ett scenario får skissa eller bygga prototyper. De går då igenom en idéskapandeprocess där nya möjligheter och lösningar upptäcks i takt med skissandet och prototypandet. Här fungerar också designverktygen som en förmedlare av tankar och idéer mellan deltagarna. På så sätt kommer vi längre i innovationsprocessen än att enbart stanna vid en diskussion. Risken att stanna på en allmän och abstrakt nivå blir mindre när tankarna visualiseras.

Visualisering är också viktigt för involvering och synlighet kring projektet – för att på ett pedagogiskt sätt skapa förståelse och insikt. Om exempelvis en kommun vill förbättra sitt varumärke kan det handla om att skapa en tillgänglig projektplats dit allmänheten bjuds in. Här kan idéer och förslag som kommer fram under projektets gång visualiseras – inte bara som färdiga förslag utan för att öppna upp till diskussion. Det kan vara ett idéträd där alla får sätta upp egna idéer för hur kommunen kan utvecklas och allmänheten kan bjudas in att skissa eller bygga sin framtida stad.

Idag får allt fler upp ögonen för hur design kan användas för att nå medskapande – från företag och offentliga organisationer till forskning. Möjligheterna är många och fördelarna likaså. Design är en process där vi går från ett scenario eller problem, undersöker nya vägar och möjligheter för att slutligen ge ett förslag på en önskad framtid. I interaktion med intressenter blir designerns roll inte enbart produkt- eller tjänsteutvecklare utan snarare facilitator som tar fram metoder och verktyg för medskapande och som leder processen framåt. Vi hoppas få se mer av detta i framtiden – det är så vi förändrar samhället!

Helena Kraff och Eva Maria Jernsand
Kangeri 

 

Taggar